Wypożyczalnia tanich samochodów - Poznań
Tel.: 791 058 058
Slider
REGULAMIN – Auto Wynajem Aut

Regulamin auto wynajem aut do najmu samochodów

obowiązuje od 01-09-2015


Wstęp

1. Niniejszy Regulamin – został wydany przez OPEL SHOP Jarosław Stachowiak z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 217-221 60-179 Poznań , działalność gospodarcza wpisana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej pod numerem : 07437/90 Nr NIP : 779-002-58-30 Regulamin określa warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawieranych przez Opel Shop Jarosław Stachowiak, zwanym dalej Wynajmującym.

2. W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku – oznacza to osobę fizyczną wskazaną w umowie najmu jako upoważniona do prowadzenia samochodu w imieniu Najemcy.


Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem

4. Najemcą samochodu może zostać:

5. Osoba fizyczna, która:

a. przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
b. ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania wynajmowanym autem

6. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu odebrania go przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.

7. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca i Użytkownik, posiadający od co najmniej roku uprawnienia do kierowania samochodami oraz ważne na terytorium Polski prawo jazdy.

8. Wymogi wskazane w pkt 7 obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę, Użytkownika, Dodatkowych kierowców wymogów wskazanych w pkt 7 Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

previous arrow
next arrow
Slider

Rezerwacja samochodu i zawarcie umowy poprzez formularz internetowy

9. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: autowynajemaut.pl

10. Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz Klient otrzyma jej potwierdzenie na wskazany adres e-mail. Umowa najmu zostaje zawarta po pozytywnym zweryfikowaniu danych Najemcy i wyrażeniu zgody Wynajmującego na zawarcie umowy najmu.

11. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:

a. Zaakceptowanie przez Klienta obowiązującego Regulaminu dostępnego na stronie: autowynajemaut.pl
b. spełnienie warunków przewidzianych w pkt 5 niniejszego regulaminu,
c. złożenie zamówienia co najmniej 24 godzin przed planowanym czasem odbioru samochodu,

12. W przypadku przedłużenia okresu najmu, opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według cen obowiązujących w dniu wynajmu auta.


Obowiązki Najemcy

15. Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy. Najemca przyjmuje do wiadomości, i wyraża zgodę na fakt, że samochód może być wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.

16. Najemca otrzymuje samochód czysty i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.

17. Najemca lub osoba kierująca samochodem zobowiązane są używać samochód w sposób określony w umowie oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu a ponadto zobowiązują się do:

a. zamykania samochodu oraz zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków przy każdorazowym wyjściu z samochodu,
b. wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł,
c. stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa.

18. Koszt paliwa zużytego podczas najmu oraz koszt płynu do spryskiwaczy szyb pokrywa Najemca.

19. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice Polski jest zakazane, z zastrzeżeniem pkt 20. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego poza granice Polski ponosi Najemca w pełnej wysokości.

20. Pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego oraz dokonania dodatkowej opłaty możliwy jest wyjazd samochodem do Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji. W przypadku, gdy przepisy wymienionego w niniejszym punkcie państwa, do którego samochód zostanie przemieszczony, przewidują wymogi dotyczące samochodu lub jego wyposażenia nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na Najemcy spoczywa obowiązek dostosowania samochodu oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego państwa i poniesienia wynikających z tego faktu kosztów.

21. Jeżeli Najemca używa samochodu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób albo gdy samochód zaniedbuje do tego stopnia, że zostaje on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym.

22. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz przewożenia zwierząt.

NAJTANIEJ W POZNANIU

SZYBKI I TANI TRANSPORT

PRACUJEMY CAŁA DOBĘ


Zwrot samochodu

23. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód do ustalonego miejsca i w określonym czasie.

24. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 59 minut jest bezpłatne. Zwrot samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kolejnej pełnej doby, z zastrzeżeniem pkt 25.

25. Zamiar przedłużenia najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Najemca nie może przedłużać najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, samochód zostanie zgłoszony na policję jako skradziony, a Najemca zapłaci za każdą rozpoczętą dodatkową dobę bezumownego korzystania z samochodu karę umowną wg pkt 37 j).

26. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.

27. Punkt wynajmu AUTOWYNAJEMAUT. czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od 09:00 do 18:00 oraz w soboty od 09:00 do 14:00.

28. Jeśli do zapłaty czynszu za najem samochodu zobowiązany jest zakład ubezpieczeń, a Najemca pomimo upływu okresu najmu nie udostępnia samochodu do zwrotu, obowiązek zapłaty czynszu za każdą dodatkową dobę po okresie najmu uzgodnionym przez zakład ubezpieczeń z Wynajmującym przechodzi na Najemcę. Jednocześnie Najemca zobowiązany jest opłacić z góry należność za każdą taką dodatkową dobę najmu.


Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu

29. Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nieudostępnienia samochodu do wykonania przeglądu Najemca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z pkt 37 k).

30. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy, Najemca ponosi koszt holowania samochodu zgodny z pkt 64. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

31. Najemca nie ma prawa wykorzystywać wynajętego samochodu do holowania.

32. W razie kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest bez zbędnej zwłoki powiadomienie o tym fakcie Policji oraz Wynajmującego dzwoniąc pod numer +48 791 058 058 Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu.

33. Wynajmujący, w przypadku awarii i unieruchomienia wynajmowanego samochodu udostępni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W sytuacji gdy samochód zastępczy jest klasy niższej wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.

34. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:

a. utraty dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków od samochodu,
b. uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, Użytkownika lub Dodatkowego kierowcy,
c. unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Polski,
d. szkód parkingowych i aktów wandalizmu, a także przebicia opony.


Odpowiedzialność Najemcy i Kary umowne

35. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym dotyczących obowiązku zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej określonej w pkt 36 oraz 37.

36. Wysokość kary umownej w przypadku uszkodzenia samochodu wynosi: utratę kaucji

37. Pozostałe kary umowne:

a. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu – 500 PLN
b. uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu (za wyjątkiem określ. w pkt 42f) – 500 PLN
c. uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezp., tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde) – 200 PLN
d. złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 300 PLN
e. złamanie zakazu przewożenia zwierząt – 200 PLN
f. zwrot brudnego samochodu – 40 PLN
g.zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 200 PLN
h. uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka – 50 PLN
i. bezumowne korzystanie z samochodu – wartość stawki dobowej plus 100 PLN za każdą rozpoczętą dobę
j. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt 17 c) – 500 PLN
k. demontaż lub zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 500-1000 PLN
l. wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego (poza krajami wymienionymi w pkt 20) – 500-1000 PLN
m. wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego do krajów określonych w pkt 20  – 500 PLN
n. kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem, Dod. Kierowcą – 500 PLN
o. uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) – 500 PLN
p. uszkodzenie, przebicie opony – 100 PLN
r. zgubienie biletu parkingowego wystawionego przez operatora parkingu – 150 PLN
s. rażące przekraczanie prędkości samochodu 300 PLN

jj. Najemca ponosi odpowiedzialność do wysokości kaucji.

kk. Najemca może zwolnić się z odpowiedzialności przewidzianej w pkt 35 – 38, 42 przedstawiając Wynajmującemu dowody potwierdzające, iż szkoda była następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia lub w razie, gdy sprawca nie jest znany, notatkę urzędową Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności lub dokumentacji postępowania sprawdzającego lub przygotowawczego w przypadku kradzieży samochodu lub innych zdarzeń przestępnych.

ll. Najemca zobowiązuje się do korzystania z samochodu tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami ruchu drogowego obowiązującego w miejscu poruszania się samochodu.

mm. Rażące przekraczanie prędkości wynikające z nie stosowania się do pkt 40) może podlegać karze umownej pkt 37r.

nn. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź niedbalstwa, w tym:

a. zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam,
b. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
c. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
d. wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego,
e. niedopełnienia obowiązku zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z tytułu f. kradzieży samochodu,
f. niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy,
g. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego,
h. uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach,
i. posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajmu samochodu.

oo. Najemca pokrywa w pełnej wysokości kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i inne wynikłe podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia Wynajmującego do przekazania właściwym organom danych osobowych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy powyższymi kosztami.

pp. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

Opłaty

45. Opłaty za wynajem pobierane są z góry według stawki obowiązującej w dniu złożenia rezerwacji.

46. Kaucja samochody osobowe i dostawcze 500 PLN busy osobowe 1000 PLN

47. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

48. Podstawienie samochodu na terenie Poznania 35 PLN, okolice Poznania 50 PLN

49. Wydanie samochodu poza godzinami pracy określonymi w pkt 27  – 25 PLN

50. Zwrot samochodu poza godzinami pracy określonymi w pkt 27 – 25 PLN

51. Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr – 0,50 PLN

52. Zwrot samochodu po za punktem wynajmu Poznań 35 PLN okolice Poznania 50 PLN

53. Wyjazd za granicę za zgodą Wynajmującego, za cały wynajem (z zastrzeżeniem pkt 19, 20 i 34 c) – 200 PLN

54. Każdy Dodatkowy Kierowca za każdą dobę najmu –  15 PLN

55. Nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę) –  15 PLN

56. Fotelik lub podkładka dla dziecka (za dobę) –  15 PLN

57. Zwrot samochodu z mniejszą ilością paliwa niż wskazana przy wydaniu – koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie do pierwotnej ilości –  50 PLN


Postanowienia końcowe

66. Wszystkie ceny wymienione w regulaminie oraz na stronie autowynajemaut.pl są cenami brutto.

67. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego lub na adres email:kontakt@autowynajemaut.pl.

68. Administratorem danych osobowych jest AUTOWYNAJEMAUT. Dane osobowe są przetwarzane przez AUTOWYNAJEMAUT. lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług PANEK S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

69. Niniejszy regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, za wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221c., które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.


Popierz regulamin w PDF


„Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem sprzedaży towarów i usług jest Opel Shop Jarosław Stachowiak z siedzibą w Poznaniu ul. Grunwaldzka 217/221. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)”.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien